Miva, spol. s r.o.
registrácia: (Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 10275/V)
sídlo: Mlynská 1323, 053 11 Smižany
IČO: 31681212, DIČ: 31681212/732 IČ DPH: SK 202 050 2363
bankové spojenie: Tatra Banka, Spišská Nová Ves, číslo účtu: 2627840205/1100
Tel.: +421/ 53/ 4433221
E-mail: odbyt@miva.sk

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SORTIMENTE DODÁVOK

1. Spoločnosť MIVA, spol. s r.o. dodáva tovar a materiály zo sortimentu:

1.1. Technické zariadenia a materiály pre stavbu plynovodov,
1.2. Technické zariadenia a materiály pre stavbu vodovodov a kanalizácií,
1.3. Bezpečnostné elektrotvarovky a tvarovky na tupo z PE,
1.4. Technické zariadenia budov,
1.5. Prístrojová technika a náradie,
1.6. Potrubné systémy, armatúry z plastov a výrobky pre priemysel.

2. Spoločnosť MIVA, spol. s r.o. vykonáva aj špeciálne montážne práce pre:

2.1. Realizáciu STL a NTL pripojovacích plynovodov
2.2. Realizáciu navrtávok na oceľových a plastových potrubiach bez únika média,
2.3. Realizáciu prepojovacích prác na STL a NTL plynovodoch bez odstávky plynu

3. Sortiment tovarov, materiálov a prác, ktoré naša spoločnosť dodáva je podrobne uvedený
v aktuálnych cenníkoch, ktoré sú zverejnené na našej stránke www.miva.sk.

 

II. OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednávky

Materiály, tovar alebo dodávky montážnych prác z nášho sortimentu je potrebné objednať písomnou objednávkou, ktorú nám zákazník doručí e-mailom, poštou alebo osobne do sídla našej firmy. Objednávka je záväzná. Objednávka musí obsahovať:

  • údaje o objednávateľovi – obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej objednať tovar za kupujúceho,
  • druh a množstvo požadovaného tovaru, materiálu, prác,
  • Požadovaný termín a miesto dodania, spôsob odberu (osobne, dovoz predávajúcim)
  • meno, priezvisko a tel. číslo osoby oprávnenej prevziať tovar.

Pokiaľ zákazník požaduje špeciálne dodávky, ktoré nezodpovedajú štandardnému vyhotoveniu nášho sortimentu, v objednávke uvedie aj údaje o požadovaných parametroch daného výrobku alebo materiálov.

Po doručení objednávky Vám bez zbytočného odkladu (spravidla najneskôr do 3 dní oznámime, či objednávku akceptujeme v plnom rozsahu alebo či niektorú Vašu požiadavku nebudeme môcť splniť (druh tovaru, množstvo, termín dodania … a pod.) – v takom prípade Vám navrhneme zmenu dodávky, ktorú bude potrebné z Vašej strany potvrdiť.

Potvrdená objednávka je záväzná pre obe strany

Ceny a platobné podmienky

Ceny objednaného tovaru budú fakturované vo výške uvedenej v platných cenníkoch zverejnených na našej stránke v čase doručenia objednávky.
Ceny uvedené v cenníkoch sú v EUR bez DPH. Aktualizácia cenníka je zverejňovaná na našej stránke www.miva.sk.
Za platbu v hotovosti alebo na predfaktúru poskytujeme zľavu 3%.
Splatnosť faktúr je štandardne 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
Doprava tovaru v rámci SR pri odbere nad 1000,- EUR je v cene tovaru.
V prípade objednávok na špeciálne dodávky bude cena dohodnutá osobitne.

Dodacie lehoty

V našich cenníkoch sú u niektorých tovarov uvedené aj možné dodacie lehoty. Požadované dlhšie dodacie lehoty akceptujeme.

Miesto dodania

V objednávke uveďte požadované miesto dodania. U drobných dodávok do 1000,- Eur – obvykle odber v našom sklade. Ak požadujete dodanie tovaru na určené miesto, k cene tovaru budeme účtovať cenu dopravy. Dodávky nad 1000,- Eur – podľa požiadavky zákazníka dodáme do určeného miesta v SR, cena dopravy je v cene dodávky.
Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať prostredníctvom poverenej osoby.
Prevzatie tovaru potvrdí poverená osoba kupujúceho na dodacom liste, kde čitateľne uvedie svoje
Meno a podpis.

Balenie

Tovar z nášho sortimentu je balený v obaloch zodpovedajúcich druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, skladovania, prípadne k stratám.
Údaje o balení Vám umožnia optimalizovať Vaše objednávky a zásoby. Údaje o balení sú pre Vás informatívne, v príslušných stĺpcoch sú uvedené počty kusov výrobkov balené v kartónoch a v paletách.

Kvalita dodávok a tovaru

Sortiment dodávaných materiálov a tovarov dodávame v kvalite obvyklej. Pri špeciálnych požiadavkách zákazníka na kvalitu, zhotovenie, rozmery, výkon atď. (výroba na zákazku) je nutné tieto požiadavky presne špecifikovať v objednávke. V takom prípade sa obchodné a dodacie podmienky dojednajú v osobitne.

Reklamácie

Dodaný tovar je po prevzatí z Vašej strany potrebné ihneď skontrolovať, či je dodaný v objednanom množstve a kvalite. Ak tovar podľa Vášho názoru nespĺňa kvalitatívne požiadavky, bez zbytočného odkladu nám to oznámte písomne e-mailom alebo poštou. V reklamácii uveďte, v čom spočíva vada dodávky, prípadne ako sa prejavuje a vadný tovar nám vráťte.
Pokiaľ skúšobňa výrobcu potvrdí, že k vade došlo skôr, ako ste prevzali tovar, vadný tovar Vám vymeníme za rovnaké množstvo toho istého druhu bez vád.
Ak je predmetom reklamácie tvarovka po zvarení, je nevyhnutné k reklamácii priložiť protokol o zvare zo zváracieho stroja a stanovisko technológa zvárania plastov.

Vrátenie tovaru

Prípadné vrátenie nepoužitého tovaru je možné len po dohode s pracovníkom odbytu. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale a s platným dokladom o zaplatení. Tovar nesmie byť starší ako 2 roky. Z ceny vráteného tovaru bude odpočítaný rabat 25%. Spoločnosť MIVA spol. s r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať vrátenie tovaru.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre obchodné vzťahy medzi zákazníkom ako kupujúcim alebo objednávateľom a spoločnosťou MIVA spol. s r.o. ako predávajúcim alebo zhotoviteľom. Vo veciach tu neupravených sa vzájomné vzťahy riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka alebo občianskeho zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.