Koleno 45°

Brand logo
Rozmer [mm] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
16 50/200 0,008 PPR 22 01 01
20 50/500 0,019 PPR 22 01 02
25 50/300 0,023 PPR 22 01 03
32 20/100 0,036 PPR 22 01 04
40 5/25 0,060 PPR 22 01 05
50 5/20 0,101 PPR 22 01 06
63 5/20 0,208 PPR 22 01 07
75 2/8 0,402 PPR 22 01 08
Rozmer [mm] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90 1/6 0,685 PPR 22 01 09
110 1/5 1,025 PPR 22 01 10